De ‘General Assembly’ (GA) is een halfjaarlijkse bijeenkomst van alle Centres of expertise en Centra voor innovatief vakmanschap. De doelstelling van de G.A. is gemeenschapsvorming onder de gestarte centra, uitwisseling en ontwikkeling van kennis rondom thema’s die van belang zijn voor de verdere voortgang. Bovendien wil de GA de toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking voor het beroepsonderwijs zichtbaar maken. De General Assembly wordt bij toerbeurt georganiseerd door gestarte centra, in samenwerking met Platform Bèta Techniek.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk gemaakt dat het succes van een samenwerkingsinitiatief af hangt van de tussen bedrijven en onderwijsinstellingen wederzijdse wens om doelgericht samen te werken aan o.a. “break through” innovations, inhoudelijke stage’s, onderzoeksprojecten etcetera. Niet allen samenwerking met individuele bedrijven, maar ook het belang van samenwerking met koepelorganisaties werd benadrukt, hoewel wel werd opgemerkt dat niet alle koepels even slagvaardig optreden.
Genoemden basisingrediënten voor een goede samenwerking zijn::
-          Commitment: Het moet het eigen verhaal van de partners zijn wat past en onderdeel is van de eigen van visie van zowel het bedrijf als de participerende onderwijsinstelling.
-          Samenwerking en interactie draagt bij aan wederzijds vertrouwen en schept een groepende band waarop samenwerking groeit
Tevens werd een inkijk gegeven in de producten van een het samenwerkverband, zoals het beschikbaar stellen van fysieke ruimte voor experimenten en empirisch onderzoek.
Kijkje in de keuken van de WaterCampus

Sjoerd Galewa (VNO-NCW) benadrukte de komende War on Talent. Als de economie aantrekt zullen op korte termijn meer technologisch geschoolde mensen nodig zijn, zeker gezien de uitstroom van kennis uit de bedrijven agv vergrijzing. Dit in combinatie met een allengs meer terugtredende overheid (lees participatiesamenleving) onderschrijft het belang dat bedrijven zich bewust moeten zijn van de rol die zijn hebben in het opleiden van vakbekwaam personeel. Het bedrijf dat zich beroept op: “Maar ik betaal toch belasting!” heeft het duidelijk niet begrepen. Bedrijven zullen gezamenlijk hun onderwijsvraag moeten bundelen om vervolgens met het regulier opleidingsveld een passende aanpak te realiseren. Het onderwijsveld, geplaagd door vele opgelegde veranderingen, zal haar deuren (nog meer) moeten open stellen voor dergelijke samenwerking.
Al met al een goede bijeenkomst, waar we al fijn hebben kunnen leren van de “leermomenten” van anderen! 
Bedankt voor de organisatie J

links: 

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire